Ako ďalej pri zabezpečovaní funkčnosti spoločnosti

 

V súčasnosti si túto otázku v situácii, keď zlyháva štát v základných funkciách kladie každý z nás. Dotýka sa bezprostredne aj pozemkových spoločenstiev. Naša bilancia za uplynulé volebné obdobie si zaslúži vašu pozornosť. Časť výnosov sme investovali do podielového majetku, stúpla hodnota tohto majetku a samozrejme podstatné bolo aby hospodárenie zabezpečilo vyplácanie dividend. Predseda spoločnosti a výbor stabilizoval ekonomický a riadiaci systém , aby v prvom rade bola zabezpečená finančná stabilita a vyrovnané hospodárenie ,bez deficitu. Súčinnosť s dozornou radou bolo prínosom pri riadení spoločnosti.

Problém budúcnosti je značné vyčerpanie zdrojov drevnej hmoty a zámery štátu na obmedzenie hospodárenia. Vyhláška o zonácii, ktorej výsledkom sú možné ďalšie obmedzenia nebola zrušená. Dosiahlo sa zatiaľ len zníženie navrhovanej výmery Národného parku Muránska planina. K zložitosti situácie prispieva daňové zaťaženie a odvody pre štát. Z tohto dôvodu je potrebné znížiť prevádzkové náklady a personálne reštruktrualizovať výbor.

Hospodárska a finančná kríza je komplikovaná pandémiou a výnosy majú klesajúcu tendenciu. Pre zabezpečenie funkčnosti spoločnosti, je potrebný odborný a osobný prístup, podporený skúsenosťami v tejto oblasti.

V tomto roku končí volebné obdobie súčasného výboru a dozornej rady.

Je potrebné na základe uznesenia valného zhromaždenia pripraviť kandidátku nového výboru a dozornej rady. Kritériom musí byť odbornosť a angažovanosť v práci člena výboru.

K tomu môžete prispieť i vy členovia spoločnosti svojimi návrhmi, ktoré je možné zaslať elektronicky, alebo poštou na adresu spoločnosti.

 

Vladimír Pašiak, predseda