Urbariálna spoločnosť Tisovec, pozemkové spoločenstvo oznamuje

Úradné hodiny pre verejnosť v roku 2020 budú vždy každý piatok na konci daného mesiaca

Od: 15:30 do 18:00 hod v kancelárii, ul. Ľ. Štúra č. 1720, Tisovec

alt

V uvedených dňoch, je možné  poskytovať informácie , preverenie výšky podielov zapísaných v zozname spoločnosti. Je možné podávať informácie o predaji alebo kúpe podielov vedených  v evidencii spoločnosti. Informovať sa o prídeloch palivového dreva na r. 2020 na základe rozhodnutia výboru spoločnosti.

Informovať sa o reštitučnom konaní na základe zoznamu, ktorý bol postúpený na OÚ

teraz Odbor pozemkový a lesný.

Je možné navrátenie TTP aj formou súdnou, ako novoobjavený majetok zapísaný na PKV, alebo dedičským konaním, rozhodnutím . Keď tento stav nie je zapísaný na list vlastníctva.TTP- pasienky, pred rokom 1995 sa tento stav nezapisoval na list vlastníctva. Je možné požiadať katastrálny odbor OÚ  R. Sobota o zápis na príslušný list vlastníctva.

Výbor spoločnosti